می خواهید ملک ثبت کنید؟

 

اجاره ملک اداری125 متری:سهروردی

50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره ملک اداری70متری:سهروردی

100 م ودیعه و 3 م اجاره بها

اجاره اداری 70متری:سهروردی

60 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره ملک اداری250متری:سهروردی

100 م ودیعه و 20 م اجاره بها

اجاره دفتر مشترک:سهروردی

اجاره دفترکار 110متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره ملک اداری:سهروردی جنوبی

اجاره ملک اداری   سهروردی جنوبی
30م ودیعه 4.5 اجاره بها

اجاره دفترکار76متری:سهروردی

اجاره دفترکار67متری سهروردي شمالي جنوبي
100م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره دفترکار200متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
150 م ودیعه 10 م اجاره بها

اجاره اداری60متری:سهروردی

رهن کامل ملک اداری دفتر کار اداری واقع در منطقه 7 تهران سهروردی جنوبی 
160م رهن کامل

اجاره دفتر کار 55متری:سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار سهروردي
40 م ودیعه و 3 م اجاره بها

رهن کامل ملک اداری 83 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م رهن کامل

اجاره ملک اداری 152 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

رهن دفتر کار 115 متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
380 م رهن کامل

اجاره دفتر اداری 145 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

اجاره دفتر کار 130 متری سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار ملك اداراي
170 م ودیعه و 30 م اجاره بها

دفتر کار آپادانا 70 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م ودیعه و 3 م اجاره بها

دفتر اداری | سهروردی شمالی

رهن-و اجاره-اداری منطقه 7 سهروردي شمالي سهروردي جنوبي
 450 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 12م اجاره